Aanpak

Verandering die moet leiden tot verbetering vereist een eigen-zinnige aanpak. Het ‘eigen’ van LOGICS komt tot uitdrukking in onze persoonlijke betrokkenheid bij de opdrachtgever waardoor wij nadrukkelijk een actieve rol spelen in het veranderproces en zoeken naar oplossingen op maat.
Het ‘zinnige’ zit ‘m in de overtuiging dat de kennis overgedragen moet worden aan de mensen die uiteindelijk de taken moeten uitvoeren. In de visie van LOGICS is het verhogen van het kennisniveau bij functionarissen een wezenlijke toegevoegde waarde voor elk bedrijf.

LOGICS is in staat om sàmen met de direct betrokken functionarissen praktisch werkbare oplossingen te bedenken. Op basis van jarenlange ervaring hanteren we een resultaatgerichte aanpak die bestaat uit een drietal fasen:

  1. Eerst leidt een analyse van de probleemstelling tot een verbetervoorstel. Zonder gezamenlijk doel voor ogen is er onvoldoende draagvlak en zal een verandering niet succesvol zijn.
  2. Vervolgens is begeleiding nodig bij de vertaalslag van idee naar praktijk. Voor een succesvolle implementatie moeten de informatiesystemen zo goed mogelijk worden ingericht en moeten de medewerkers worden begeleid in hun dagelijkse werkzaamheden.
  3. Tot slot is borging van de feitelijke aanpassingen in de werkwijze van belang. Daarbij kunnen wij desgewenst een uitvoerige en heldere documentatie verzorgen in de vorm van procesbeschrijvingen. Zodoende wordt de kennis verankerd in de organisatie en kan worden ingespeeld op veranderende omstandigheden. Hiermee ontstaat een situatie waarin continu verbeteren vanzelfsprekend wordt.

Naar onze mening is het hanteren van een integrale procesbenadering van essentieel belang voor het vinden van samenhangende oplossingen in iedere bedrijfsspecifieke situatie. Verbeteringen in het bedrijfsproces berusten op de combinatie van een drietal aspecten:

  1. Functionaliteit – Invulling van en afstemming tussen processen
  2. Informatie – Ondersteuning door en interfacing van gebruikte systemen
  3. Organisatie – Beschrijving en borging van taken en verantwoordelijkheden

Bij de aanpak van productielogistieke verbeteringen moet altijd een balans worden gezocht tussen deze drie aspecten. Bedrijfsprocessen moeten efficiënt verlopen en goed op elkaar aansluiten. Daarbij moet het gebruik van informatiesystemen een adequate ondersteuning bieden. En aangezien logistiek vooral mensenwerk blijft, is het van belang om taken en verantwoordelijkheden duidelijk vast te leggen in werkinstructies en deze te borgen in de dagelijkse werkwijze. Overmatige aandacht voor één gebied leidt niet tot het beoogde resultaat. LOGICS zorgt ervoor dat deze aspecten op integrale wijze worden aangepakt.