Betere aansturing door slimme inzet ERP-systeem

Doordat de markt kortere levertijden vraagt, blijkt de aanvulling van onderdelen voor de assemblage niet langer (uitsluitend) mogelijk op basis van het verbruik en moet er nadrukkelijk ook worden gekeken naar de forecast. Vanwege het grote aantal items is een betere ondersteuning door het ERP-systeem noodzakelijk.

Pas nadat eerst overtuigend is vastgesteld dat de gehanteerde werkwijze niet langer aansluit bij de eisen die de markt stelt, is de echte probleemstelling van het project duidelijk: in plaats van een verhoging van de voorraden (als symptoombestrijding) moet een methode worden bepaald voor het opstellen van een verkoopprognose
op basis waarvan er vroegtijdig adviezen kunnen worden afgeleid. Deze oplossing is nooit overwogen doordat het handmatig praktisch ondoenlijk is.

Het productportfolio kenmerkt zich door een grote diversiteit van de eindproducten waarbij in hoge mate een standaardisatie van onderdelen is nagestreefd. Dit heeft tot gevolg dat de forecast in termen van productgroepen wordt gedaan en er dus geen zekerheid bestaat over de precieze behoefte. In de bestaande situatie zijn voorraden te hoog (lage omloopsnelheid) terwijl tekorten juist erg laat worden opgemerkt.

Als aanpak is er voor gekozen om eerst  te bepalen waar het ontkoppelpunt ligt om vervolgens de benodigde tijdshorizon van de prognose te kunnen vaststellen.
Middels een grondige inventarisatie van de productstructuren zijn fictieve stuklijsten opgesteld waarin de onderdelen zijn opgenomen die anoniem moeten worden ingekocht of aangemaakt, naar rato van de mix van gevraagde uitvoeringen.

Vanzelfsprekend kent deze methode altijd een bepaalde mate van onzekerheid door de onvoorspelheid van de marktvraag. Derhalve wordt de forecast periodiek met de feitelijke orderontvangst vergeleken om te kunnen bijsturen.

Tijdens het project blijkt al betrekkelijk snel dat het gebruikte ERP-systeem diverse mogelijkheden biedt die niet eerder optimaal zijn benut, zoals het gebruik van procentuele stuklijsten en het inrichten van bestelniveaus voor de MRP-berekening. Ook wordt het belang duidelijk van actuele bewerkingsgegevens voor de planning van de orderdoorloop alsook het overzicht van de capaciteitsbehoefte op middellange termijn.

Uiteindelijke resultaat is een aanzienlijk efficiëntere uitvoering van het proces van orderverwerking in combinatie met lagere voorraden en kortere levertijden.
Bijkomstig effect is dat het inzicht in zowel de capaciteitsbehoefte als de efficiëntie is verbeterd.