Doorlooptijdbeheersing is sleutel van logistiek succes

Een producent van modules en systemen in de semiconductor-industrie maakt zelf een aantal cruciale onderdelen die vanwege wijzigingsbeheer en voorraadkosten onvermijdelijk op klantorder worden geproduceerd. Aangezien de supply chains elkaar in meerdere afdelingen kruisen, is gekozen om de tijdsmatige ketenregie te baseren op een uniforme aanpak van de productieplanning.

Doelstelling van het project is tweeledig: een verhoging van het kennisniveau van productieplanning bij de medewerkers en de concrete invulling van een nieuw model voor productieplanning dat zowel binnen als over de afdelingen tot een beheerste supply chain leidt. Het bedrijf omvat een achttal montage- en productie-afdelingen die elk een specifiek product- en bewerkingspakket hebben. Iedere afdeling beschikt over een eigen inkoopfaciliteit, waarbij de condities door een centrale afdeling worden ingevuld.

Het grootste knelpunt ontstaat vanuit de toewijzing van de beschikbare capaciteit binnen de toeleverende afdelingen. Doordat de montage in een vaste afloop plaatsvindt is er vrijwel geen flexibiliteit mogelijk bij materiaaltekorten hetgeen direct resulteert in leveringsproblemen. In het kader van het verbeterproject zijn meerdere multidisciplinaire werkgroepen geformeerd die gezamenlijk een invulling hebben gemaakt voor één intregrale structuur voor de productieplanning.

De essentie daarbij ligt in de decompositie van de tijdhorizon van planning: op drie niveaus wordt de planning steeds gedetailleerder, voor een steeds kortere periode.

Een specifiek aandachtspunt in het project is de mogelijkheid om in te kunnen spelen op onzekerheden in het productieproces door een bewaking van de beladingsgraad: de mate waarin de capaciteit op voorhand wordt ingepland. 

Het capaciteitsverlies is op voorhand inzichtelijk gemaakt om op in te spelen, hoewel dit niet altijd kan worden voorkomen. Bij overbelading zorgt een gerichte prioriteitstelling voor een verlaging van het aantal interne levertijdoverschrijdingen.

Als resultaat van het project is de kennis en het begrip van planningsbeslissingen bij een brede groep functionarissen verhoogd en op elkaar afgestemd. De interne beheersing in iedere afdeling is meetbaar gemaakt en aan de hand van vier aspecten kan de handhaving van de afgesproken methodiek eenvoudig worden getoetst.