Welkom

Productielogistiek draait volgens LOGICS om timing en teamwork: tijdsmatige afstemming en informatie-uitwisseling zijn de sleutel.
Op eigen-zinnige wijze weet LOGICS – door het slimmer organiseren van het logistieke proces – leverbetrouwbaarheid en kostenbeheersing bij haar klanten te verbeteren.

Over ons

LOGICS bv is in 2006 opgericht door André Arentsen en André van Kaam, vanuit de overtuiging dat kennis en persoonlijke betrokkenheid een voorwaarde zijn voor een goede samenwerking met onze relaties.

Onze kennis is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek en praktijkervaring. Onze achtergrond is gevormd bij het Laboratorium voor Productie– en Ontwerptechniek van de Universiteit Twente, met het onderzoeksgebied van productieplanning en –besturingsconcepten. Sindsdien zijn wij al meer dan 25 jaar als business consultants actief bij tal van productiebedrijven in de metalektro-branche.

Onze betrokkenheid komt voort uit enerzijds een kritische houding, gericht op het traceren van oorzaken in plaats van het bestrijden van symptomen, en anderzijds de ambitie om bij onze klanten praktisch werkbare oplossingen te bieden en samen met de betrokkenen daadwerkelijke verbeteringen te bewerkstelligen.

Voor André Arentsen vormt het structureren van bedrijfsprocessen in hun onderlinge samenhang een van zijn belangrijkste uitdagingen.
Lees meer…

Het toepassen van informatietechnologie om inzicht en werkbaarheid te vergroten is een uitdaging voor André van Kaam.
Lees meer…

Aanpak

Verandering die moet leiden tot verbetering vereist een eigen-zinnige aanpak. Het ‘eigen’ van LOGICS komt tot uitdrukking in onze persoonlijke betrokkenheid bij de opdrachtgever waardoor wij nadrukkelijk een actieve rol spelen in het veranderproces en zoeken naar oplossingen op maat.
Het ‘zinnige’ zit ‘m in de overtuiging dat de kennis overgedragen moet worden aan de mensen die uiteindelijk de taken moeten uitvoeren. In de visie van LOGICS is het verhogen van het kennisniveau bij functionarissen een wezenlijke toegevoegde waarde voor elk bedrijf.

LOGICS is in staat om sàmen met de direct betrokken functionarissen praktisch werkbare oplossingen te bedenken. Op basis van jarenlange ervaring hanteren we een resultaatgerichte aanpak die bestaat uit een drietal fasen:

  1. Eerst leidt een analyse van de probleemstelling tot een verbetervoorstel. Zonder gezamenlijk doel voor ogen is er onvoldoende draagvlak en zal een verandering niet succesvol zijn.
  2. Vervolgens is begeleiding nodig bij de vertaalslag van idee naar praktijk. Voor een succesvolle implementatie moeten de informatiesystemen zo goed mogelijk worden ingericht en moeten de medewerkers worden begeleid in hun dagelijkse werkzaamheden.
  3. Tot slot is borging van de feitelijke aanpassingen in de werkwijze van belang. Daarbij kunnen wij desgewenst een uitvoerige en heldere documentatie verzorgen in de vorm van procesbeschrijvingen. Zodoende wordt de kennis verankerd in de organisatie en kan worden ingespeeld op veranderende omstandigheden. Hiermee ontstaat een situatie waarin continu verbeteren vanzelfsprekend wordt.

Naar onze mening is het hanteren van een integrale procesbenadering van essentieel belang voor het vinden van samenhangende oplossingen in iedere bedrijfsspecifieke situatie. Verbeteringen in het bedrijfsproces berusten op de combinatie van een drietal aspecten:

  1. Functionaliteit – Invulling van en afstemming tussen processen
  2. Informatie – Ondersteuning door en interfacing van gebruikte systemen
  3. Organisatie – Beschrijving en borging van taken en verantwoordelijkheden

Bij de aanpak van productielogistieke verbeteringen moet altijd een balans worden gezocht tussen deze drie aspecten. Bedrijfsprocessen moeten efficiënt verlopen en goed op elkaar aansluiten. Daarbij moet het gebruik van informatiesystemen een adequate ondersteuning bieden. En aangezien logistiek vooral mensenwerk blijft, is het van belang om taken en verantwoordelijkheden duidelijk vast te leggen in werkinstructies en deze te borgen in de dagelijkse werkwijze. Overmatige aandacht voor één gebied leidt niet tot het beoogde resultaat. LOGICS zorgt ervoor dat deze aspecten op integrale wijze worden aangepakt.

Klanten

LOGICS is actief bij industriële productiebedrijven die zich bezig houden met onderdelenfabricage van hoogwaardige componenten en/of assemblage van modules en machines. Onze klanten produceren vaak klantordergericht in combinatie met een anonieme aansturing van de initiële inkoop en seriematige fabricage. De technische proces- en productontwikkeling vereist, met name in het geval van klantspecifieke wijzigingen, een goede tijdsmatige afstemming. Kenmerkend voor deze omgeving is het zoeken naar de balans tussen flexibiliteit en efficiëntie.

De expertise van LOGICS beslaat een breed gebied van logistieke processen in het gehele traject van forecasting en orderafhandeling tot aansturing van het productieproces. Met onze aanpak helpen wij onze klanten – die van oorsprong vaak het accent leggen op het technisch kunnen – om hun markpositie te versterken door verhoging van de leverbetrouwbaarheid, verkorting van de doorlooptijden, reductie van de tussenvoorraden en verhoging van de productiviteit.

Projecten

De projecten van LOGICS lopen uiteen van vraagstukken met betrekking tot strategische keuzes – over inrichting van het bedrijfsproces, indeling van een fabriekslay-out of logistieke concepten – tot praktische ondersteuning voor de specificatie van planningsfuncties of bij de selectie en het gebruik van informatiesystemen. Om een indruk te geven worden hieronder enkele voorbeelden beschreven.


Elke fabriek begint bij logistiek

Een kunststofverwerkend bedrijf in de voedings- en verzorgingsmiddelenindustrie loopt door een voortdurende marktgroei aan tegen de grenzen van de productiecapaciteit; nieuwbouw biedt de kans voor een grondige herziening van het proces. LOGICS heeft een fabriekslay-out ontworpen gericht op een optimaal logistiek verloop van de materiaalstroom, van granulaat tot verpakte eindproducten, waarbij ook alle productie-ondersteunende processen zijn ondergebracht in het ontwerp. Er is voorzien in een grote mate van flexibiliteit om te kunnen inspelen op veranderingen in productmix en volume.
Lees meer…


Betere aansturing door slimme inzet ERP-systeem

Vaak blijkt het niet eenvoudig om na invoering van het ERP-systeem de werkwijze aan te passen aan veranderende omstandigheden. Door slim met de mogelijkheden om te gaan, is de aansturing toch te verbeteren.
Lees meer…


Prestatie-indicatoren zijn leidraad productieteams

De samenwerking tussen productieteams kan worden verbeterd door het gebruik van eenduidige prestatie-indicatoren die inzicht bieden in de aandachtspunten voor verbetering van de overall prestatie.
Lees meer…


Doorlooptijdbeheersing is sleutel van logistiek succes

Om als een betrouwbare schakel in een supply chain te kunnen opereren, is het allereerst van belang om de interne doorlooptijden goed te beheersen. Bij een bedrijf met meerdere productie-afdelingen vereist dat om te beginnen een goed model voor de productieplanning.
Lees meer…


Simulatie als hulpmiddel bij doorlooptijdverkorting

Tijdens een inventarisatie van de mogelijkheid voor verdere verkorting van de doorlooptijden in een productie-omgeving met complexe routingen en grillige orderinstroom wordt onderzocht op welke wijze en in welke mate simulatie van het productieproces hieraan een bijdrage kan leveren.
Het project wordt vanwege het vernieuwende en kennisintensieve karakter uitgevoerd in het kader van de subsidieregeling van ‘private innovatievouchers’.
Lees meer…


Materiaalstroom is basis voor lay-out van montage

Herinrichting van de montage-afdeling biedt niet alleen kansen voor een beter voorraadbeheer. Er ontstaan tevens mogelijkheden voor een verbetering van de efficiëntie en een verhoging van de servicegraad.
Lees meer…